Informacje o danych osobowych

Informacje o danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o. o z siedzib─ů w Toruniu, adres:
ul. ┼╗ó┼ékiewskiego 20/26, 87-100 Toru┼ä, wchodz─ůcy w sk┼éad Grupy TZMO (zwany dalej Spó┼éka SMP). W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegaj─ůcych si─Ö o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o prac─Ö lub na podstawie innej umowy), administratorami (wspó┼éadministratorami) danych osobowych mog─ů by─ç tak┼╝e podmioty zale┼╝ne w stosunku do Toru┼äskich Zak┼éadów Materia┼éów Opatrunkowych SA, wchodz─ůce w sk┼éad Grupy TZMO. Aktualn─ů list─Ö tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/RODO.

Dbamy o Twoj─ů prywatno┼Ť─ç

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym prawem, w szczególno┼Ťci rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych; RODO).

Spó┼éka przywi─ůzuje szczególn─ů uwag─Ö do ochrony danych osobowych i poszanowania prywatno┼Ťci. Czujemy si─Ö odpowiedzialni za bezpiecze┼ästwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w zwi─ůzku z prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů. Naszym celem jest ┼Ťwiadczenie wysokiej jako┼Ťci us┼éug oraz nale┼╝yte informowanie osób, których dane przetwarzamy, o podstawach prawnych, sposobach zbierania i wykorzystywania ich danych osobowych oraz o przys┼éuguj─ůcych im prawach.

Czym s─ů dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczaj─ů informacje o zidentyfikowanej lub mo┼╝liwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden b─ůd┼║ kilka szczególnych czynników okre┼Ťlaj─ůcych fizyczn─ů, fizjologiczn─ů, genetyczn─ů, psychiczn─ů, ekonomiczn─ů, kulturow─ů lub spo┼éeczn─ů to┼╝samo┼Ť─ç, w tym wizerunek, nagranie g┼éosu, dane kontaktowe, dane
o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za po┼Ťrednictwem sprz─Ötu rejestruj─ůcego lub innej podobnej technologii.

Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie ka┼╝da czynno┼Ť─ç wykonywana na danych osobowych, niezale┼╝nie od tego, czy jest realizowana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porz─ůdkowanie, modyfikowanie, przegl─ůdanie, wykorzystywanie, udost─Öpnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Filary ochrony danych osobowych, którymi si─Ö kierujemy

Legalno┼Ť─ç - dbamy o ochron─Ö prywatno┼Ťci i przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem.

Zgodno┼Ť─ç z celem i adekwatno┼Ť─ç danych - przetwarzamy dane osobowe w ramach procesów zwi─ůzanych
z prowadzon─ů przez nas dzia┼éalno┼Ťci─ů, wy┼é─ůcznie w ┼Ťci┼Ťle okre┼Ťlonych celach, dla których zosta┼éy one zebrane.

Kierujemy si─Ö zasad─ů minimalizacji danych osobowych. Ograniczamy si─Ö do zbierania tylko tych danych osobowych, które s─ů potrzebne do realizacji sprecyzowanego celu, o którym informujemy w momencie zbierania danych. Dbamy o to, aby domy┼Ťlnie by┼éy gromadzone tylko te dane, które s─ů niezb─Ödne z punktu widzenia konkretnego celu przetwarzania.

Prawid┼éowo┼Ť─ç danych - dbamy o merytoryczn─ů poprawno┼Ť─ç danych. Podejmujemy dzia┼éania, aby nieprawid┼éowe dane osobowe by┼éy niezw┼éocznie sprostowane lub usuni─Öte.

Ograniczenie przechowywania - przechowujemy dane osobowe nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ s─ů one potrzebne do realizacji celu, dla którego zosta┼éy zebrane. Dane, których zakres przydatno┼Ťci ulega ograniczeniu wraz z up┼éywem czasu s─ů usuwane. Mo┼╝emy jednak przechowywa─ç dane osobowe przez okres d┼éu┼╝szy do celów archiwalnych w interesie publicznym lub do celów statystycznych, co jest uznawane za zgodne z przepisami prawa ochrony danych osobowych.

Bezpiecze┼ästwo - zapewniamy odpowiedni poziom bezpiecze┼ästwa danych osobowych. Wdro┼╝yli┼Ťmy adekwatne do zagro┼╝e┼ä ┼Ťrodki bezpiecze┼ästwa danych osobowych. Na bie┼╝─ůco prowadzimy analiz─Ö ryzyka w celu zapewnienia, by Twoje dane osobowe by┼éy przetwarzane w sposób bezpieczny. Dost─Öp do Twoich danych osobowych maj─ů jedynie osoby upowa┼╝nione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezb─Ödne ze wzgl─Ödu na wykonywane przez nie zadania. Podejmujemy wszelkie niezb─Ödne dzia┼éania, by nasi podwykonawcy i inne podmioty wspó┼épracuj─ůce zapewnia┼éy wystarczaj─ůce gwarancje bezpiecze┼ästwa danych.

Prawa osób, których dane dotycz─ů - umo┼╝liwiamy osobom, których dane przetwarzamy, wykonywanie swoich praw i prawa te realizujemy.

Rozliczalno┼Ť─ç - dokumentujemy to, w jaki sposób spe┼éniamy obowi─ůzki wynikaj─ůce z prawa ochrony danych osobowych, aby w ka┼╝dej chwili móc wykaza─ç zgodno┼Ť─ç z prawem.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe w ró┼╝nych celach, przy czym w zale┼╝no┼Ťci od celu, zastosowanie mog─ů mie─ç ró┼╝ne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, w tym udost─Öpniania oraz okresy przechowywania.

Pragniemy wskaza─ç, ┼╝e ilekro─ç przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, staramy si─Ö przeanalizowa─ç i zrównowa┼╝y─ç nasz interes oraz potencjalny wp┼éyw na Twoj─ů osob─Ö oraz Twoje prawa wynikaj─ůce z przepisów o ochronie danych osobowych. Nie przetwarzamy danych osobowych w oparciu o nasz uzasadniony interes w przypadku, gdy dojdziemy do wniosku ┼╝e wp┼éyw na Twoj─ů osob─Ö przewa┼╝a┼éby nad naszymi interesami (wówczas mo┼╝emy przetwarza─ç dane osobowe je┼Ťli np. pozyskamy Twoj─ů zgod─Ö lub wymagaj─ů tego lub zezwalaj─ů na to przepisy prawa).

Dane osobowe, które od Ciebie otrzymali┼Ťmy wykorzystujemy tylko w celach opisanych w niniejszej Polityce lub podobnych celach okre┼Ťlonych w chwili zbierania danych osobowych, w szczególno┼Ťci s─ů to cele zwi─ůzane z:

 • udzieleniem odpowiedzi na zapytanie skierowane za po┼Ťrednictwem formularz kontaktowego, telefon, na wys┼éan─ů do nas korespondencj─Ö poczt─ů elektroniczn─ů, poczt─ů tradycyjn─ů;

 • zawieraniem umów i ich realizacj─ů;

 • realizacj─ů marketingu bezpo┼Ťredniego, w szczególno┼Ťci przedstawianiem ofert dotycz─ůcych naszych produktów i us┼éug;

 • prowadzeniem rekrutacji pracowników oraz zatrudnianiem pracowników;

 • ustaleniem, dochodzeniem lub obron─ů przed roszczeniami;

 • wype┼énianiem obowi─ůzków wynikaj─ůcych z przepisów prawa (w szczególno┼Ťci podatkowych, rachunkowych, dotycz─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej finansowanych ze ┼Ťrodków publicznych, archiwizacji dokumentacji).

 • bezpiecze┼ästwem osób i mienia znajduj─ůcych si─Ö na terenie naszych obiektów.

Jak─ů mamy podstaw─Ö prawn─ů przetwarzania Twoich danych osobowych?

Nasza podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych b─Ödzie zale┼╝e─ç od zakresu danych osobowych oraz od konkretnego celu, dla którego je zebrali┼Ťmy lub poprosili┼Ťmy o nie. Niemniej jednak zazwyczaj zbieramy dane osobowe tylko, gdy:

 • dane te s─ů niezb─Ödne do ┼Ťwiadczenia us┼éugi lub wykonania umowy;

 • mamy na to Twoj─ů zgod─Ö;

 • jeste┼Ťmy prawnie zobowi─ůzani do zbierania Twoich danych osobowych;

 • przetwarzanie danych le┼╝y w naszym uzasadnionym interesie i nie jest sprzeczne z Twoimi interesami
  w zakresie ochrony danych ani podstawowymi prawami i swobodami.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki mo┼╝emy przetwarza─ç Twoje dane osobowe, jest uzale┼╝niony od podstawy prawnej stanowi─ůcej dla nas legaln─ů przes┼éank─Ö przetwarzania danych osobowych:

 • gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu realizacji celu lub wycofania przez Ciebie tej zgody;

 • gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w zwi─ůzku z wykonaniem umowy, okres przetwarzania trwa do momentu realizacji umowy lub jej rozwi─ůzania;

 • gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu (np. okres przedawnienia roszcze┼ä cywilnoprawnych) lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiemu przetwarzaniu –
  w sytuacjach, gdy taki sprzeciw zgodnie z przepisami prawa Tobie przys┼éuguje;

 • gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, poniewa┼╝ jest to konieczne z uwagi na obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu okre┼Ťlaj─ů te przepisy (jest to na przyk┼éad obowi─ůzek przechowywania dokumentów zwi─ůzanych z zatrudnieniem).

Korespondencja e-mailowa i tradycyjna

Je┼Ťli wy┼Ťlesz do nas korespondencj─Ö za po┼Ťrednictwem poczty e-mail, formularza kontaktowego lub poczty tradycyjnej niezwi─ůzanej z zawart─ů z Tob─ů umow─ů lub ┼Ťwiadczonymi na Twoj─ů rzecz us┼éugami, dane zawarte w tej korespondencji b─Öd─ů przez nas przetwarzane w celu komunikacji i rozwi─ůzania sprawy, której dotycz─ů. Przetwarzamy jedynie dane osobowe istotne dla sprawy, której dotyczy korespondencja, w sposób zapewniaj─ůcy ich bezpiecze┼ästwo.

Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania jest dla nas uzasadniony interes, polegaj─ůcy na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w zwi─ůzku z prowadzon─ů przez nas dzia┼éalno┼Ťci─ů (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz Twoja zgoda wyra┼╝ona w formie wyra┼║nego dzia┼éania, jakim jest przes┼éanie do nas korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Twoje dane mo┼╝emy równie┼╝ przetwarza─ç w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, b─Öd─ůcego realizacj─ů naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Rekrutacja pracowników

W ramach procesów rekrutacyjnych oczekujemy przekazywania danych osobowych (np. w CV lub ┼╝yciorysie) jedynie w zakresie okre┼Ťlonym w przepisach prawa pracy. Od kandydatów zainteresowanych prac─ů
w sklepach medycznych oczekujemy równie┼╝ podania danych wymaganych w przepisach szczególnych w zakresie kwalifikacji personelu uprawnionego do wydawania wyrobów medycznych. Je┼Ťli podasz nam tak┼╝e inne dane, niewymagane przez nas, uznamy, ┼╝e wyrazi┼ée┼Ť zgod─Ö na ich przetwarzanie. Tak─ů zgod─Ö równie┼╝ mo┼╝esz wycofa─ç
w ka┼╝dym czasie, bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dane te nie b─Öd─ů przez nas uwzgl─Ödniane w procesie rekrutacji.

Cele, dla których przetwarzamy dane w procesie rekrutacji to:

 • przeprowadzenie procesu rekrutacji do pracy na konkretne stanowisko pracy - podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych osobowych s─ů czynno┼Ťci konieczne do zawarcia umowy o prac─Ö, na ┼╝─ůdanie osoby, której dane dotycz─ů (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wykonanie obowi─ůzków wynikaj─ůcych z przepisów prawa, zwi─ůzanych z procesem zatrudniania, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, podstaw─ů prawn─ů przetwarzania jest Twoja zgoda wyra┼╝ona w formie wyra┼║nego dzia┼éania, jakim jest dobrowolne przekazanie nam tych danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 • realizacja przysz┼éych procesów rekrutacyjnych, na podstawie wyra┼╝onej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

 • zapewnienie wspó┼épracy w zakresie zgodnej z prawem wspólnej polityki personalnej Grupy TZMO, b─Öd─ůcej naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, b─Öd─ůcego realizacj─ů naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Je┼Ťli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o wyra┼╝on─ů przez Ciebie zgod─Ö, mo┼╝esz j─ů wycofa─ç w ka┼╝dym czasie, bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Twoje dane osobowe przetwarzane dla celów zwi─ůzanych z aktualnie prowadzonymi procesami rekrutacji usuniemy niezw┼éocznie po zako┼äczeniu procesu rekrutacyjnego, na które aplikujesz. Dla celów realizacji przysz┼éych procesów rekrutacyjnych, Twoje dane osobowe usuniemy nie pó┼║niej ni┼╝ po up┼éywnie 3 lat, o ile wcze┼Ťniej nie wycofasz zgody.

Po up┼éywie tych terminów Twoje dane osobowe mo┼╝emy dalej przechowywa─ç w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, b─Öd─ůcego realizacj─ů naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

┼Üwiadczenie us┼éug lub wykonywanie umów

Je┼Ťli zbieramy dane osobowe dla celów zwi─ůzanych z wykonywaniem konkretnej umowy, szczegó┼éowe informacje dotycz─ůce przetwarzania Twoich danych osobowych przekazujemy w momencie zawierania umowy.

Realizacja zlece┼ä na zaopatrzenie w wyroby medyczne

W celach zwi─ůzanych z realizacj─ů zlece┼ä na zaopatrzenie w wyroby medyczne refundowane ze ┼Ťrodków publicznych przetwarzamy dane osobowe jedynie w zakresie okre┼Ťlonym przepisami prawa. Podstaw─ů przetwarzania danych osobowych jest wykonanie praw i obowi─ůzków wynikaj─ůcych z zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wykonanie obowi─ůzków wynikaj─ůcych z przepisów prawa w zakresie ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej finansowanej ze ┼Ťrodków publicznych (art. 9 ust. 1 lit. b) RODO).

Twoje dane osobowe jeste┼Ťmy zobowi─ůzani przechowywa─ç przez okres wynikaj─ůcy z przepisów prawa w zakresie archiwizacji dokumentacji dotycz─ůcej zaopatrzenia w wyroby medyczne finansowane ze ┼Ťrodków publicznych oraz archiwizacji dokumentacji ksi─Ögowej. Po up┼éywie tych terminów Twoje dane osobowe mo┼╝emy dalej przechowywa─ç w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, b─Öd─ůcego realizacj─ů naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Realizacja marketingu bezpo┼Ťredniego

Dane osobowe mo┼╝emy przetwarza─ç w celach zwi─ůzanych z realizacj─ů marketingu bezpo┼Ťredniego. Podstaw─ů przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes zwi─ůzany z umow─ů zawart─ů z Tob─ů lub polegaj─ůcy na d─ů┼╝eniu do zawarcia umowy poprzez informowanie Ci─Ö o naszych produktach i us┼éugach (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przesy┼éanie przez nas informacji handlowych drog─ů elektroniczn─ů w postaci wiadomo┼Ťci e-mail, na wskazany przez Ciebie adres mailowy oraz w formie wiadomo┼Ťci tekstowych na wskazany nr telefonu i wykorzystanie w tym celu telekomunikacyjnych urz─ůdze┼ä ko┼äcowych - poczty elektronicznej i telefonu odbywa si─Ö w oparciu o Twoj─ů zgod─Ö.

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpo┼Ťredniego mo┼╝emy przetwarza─ç do czasu a┼╝ zg┼éosisz sprzeciw wzgl─Ödem ich przetwarzania w tym celu lub wycofasz zgod─Ö na realizacj─Ö marketingu przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urz─ůdze┼ä ko┼äcowych, w tym ┼Ťrodków komunikacji elektronicznej.

Twoje dane osobowe mo┼╝emy jednak przechowywa─ç w celach ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, b─Öd─ůcego realizacj─ů naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Monitoring wizyjny

W celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa osób i mienia, w szczególno┼Ťci ograniczenia zjawiska kradzie┼╝y, w niektórych sklepach wprowadzili┼Ťmy system monitoringu wizyjnego. Obejmuje on wy┼é─ůcznie rejestracj─Ö obrazu, bez rejestracji d┼║wi─Öku. Monitoring wizyjny prowadzimy zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa oraz z zachowaniem szczególnej staranno┼Ťci, maj─ůc na wzgl─Ödzie ochron─Ö prywatno┼Ťci osób znajduj─ůcych si─Ö w obszarze monitorowanym. Podstaw─ů przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegaj─ůcy na zapewnieniu bezpiecze┼ästwa osób i mienia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), realizowany w zgodzie z przepisem art. 222 Kodeksu pracy.

Zapisy z systemu monitoringu wizyjnego przechowujemy nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ przez okres 3 miesi─Öcy od dnia nagrania,
w warunkach zabezpieczaj─ůcych je przed dost─Öpem osób niepowo┼éanych. Dane pochodz─ůce z monitoringu przetwarzamy wy┼é─ůcznie dla celów, dla których zosta┼éy zebrane. Dane te nie s─ů wykorzystane w ┼╝adnym innym celu.

Zbieranie danych w innych przypadkach

W zwi─ůzku z prowadzon─ů przez nas dzia┼éalno┼Ťci─ů zbieramy dane osobowe tak┼╝e w innych przypadkach, np. podczas spotka┼ä biznesowych czy poprzez wymian─Ö wizytówek. Pozyskane w ten sposób dane osobowe przetwarzamy
w celach zwi─ůzanych z d─ů┼╝eniem do zawarcia umowy - podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych jest dla nas niezb─Ödno┼Ť─ç do podj─Öcia dzia┼éa┼ä przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz w celach zwi─ůzanych
z inicjowaniem i utrzymaniem kontaktów biznesowych – podstaw─ů prawn─ů przetwarzania w tym przypadku jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegaj─ůcy na tworzeniu sieci kontaktów w zwi─ůzku
z prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů.

Zebrane w ten sposób dane mo┼╝emy równie┼╝ przechowywa─ç w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, b─Öd─ůcego realizacj─ů naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Informacje, które zbieramy automatycznie

Oprócz danych osobowych, które nam podajesz, nasze serwery internetowe automatycznie zbieraj─ů dane osobowe za po┼Ťrednictwem plików Cookies oraz logów dost─Öpowych. Dane te nie s─ů kojarzone z konkretnymi osobami przegl─ůdaj─ůcymi nasze strony. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o u┼╝ytkownikach. Pliki Cookies nie s─ů po┼é─ůczone z ┼╝adnymi danymi osobowymi. Szczegó┼éowe informacje dotycz─ůce plików Cookies zawiera Polityka Cookies.

Kiedy i w jaki sposób udost─Öpniamy dane osobowe podmiotom trzecim?

Przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom wy┼é─ůcznie, gdy zezwalaj─ů nam na to przepisy prawa.
Odbiorcami Twoich danych osobowych mog─ů by─ç:

 • zaufane podmioty wspó┼épracuj─ůce z nami w zakresie niezb─Ödnym do realizacji celów przetwarzania,
  w tym w szczególno┼Ťci dostawcy us┼éug systemów informatycznych, firmy ┼Ťwiadcz─ůce us┼éugi w zakresie BHP, banki, kurierzy, firmy transportowe oraz podmioty powi─ůzane z nami, wchodz─ůce w sk┼éad Grupy TZMO;

 • organy nadzoruj─ůce przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej
  w zwi─ůzku z wymogami obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.

Czy przekazujemy dane do pa┼ästw trzecich?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do pa┼ästw trzecich – pa┼ästw spoza UE i EOG oraz do organizacji mi─Ödzynarodowych.

Twoje prawa i mo┼╝liwo┼Ť─ç ich realizacji

Masz okre┼Ťlone prawa dotycz─ůce swoich danych osobowych, my jako administrator danych odpowiadamy za realizacj─Ö tych praw zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pyta┼ä i w─ůtpliwo┼Ťci dotycz─ůcych zakresu i realizacji praw prosimy o kontakt z nami. Odpowiedzi udzielamy za po┼Ťrednictwem poczty tradycyjnej, chyba, ┼╝e wniosek zosta┼é z┼éo┼╝ony drog─ů e-mailow─ů lub za┼╝─ůdano przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej. W celu ochrony prywatno┼Ťci i zapewnienia bezpiecze┼ästwa zastrzegamy sobie prawo realizacji poni┼╝szych uprawnie┼ä po pozytywnym zweryfikowaniu Twojej to┼╝samo┼Ťci.

Dost─Öp do danych osobowych

Masz prawo dost─Öpu do swoich danych osobowych, które przechowujemy jako administrator danych oraz do otrzymania ich kopii.

Zmiana danych osobowych

Masz prawo aktualizowania swoich danych osobowych oraz dokonywania zmian, je┼Ťli Twoje dane osobowe, którymi my dysponujemy s─ů nieprawid┼éowe lub niekompletne.

Wycofanie zgody

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, mo┼╝esz w dowolnej chwili wycofa─ç t─Ö zgod─Ö. Wycofanie zgody nie b─Ödzie mia┼éo wp┼éywu na legalno┼Ť─ç przetwarzania Twoich danych osobowych przeprowadzonego przed tym wycofaniem. Informujemy o tym prawie w ka┼╝dym momencie zbierania zgód
i umo┼╝liwiamy wycofanie zgody w tak ┼éatwy sposób, jak jej udzielono.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Przys┼éuguje ono, gdy:

 • kwestionujesz prawid┼éowo┼Ť─ç swoich danych osobowych – na okres pozwalaj─ůcy nam sprawdzi─ç ich prawid┼éowo┼Ť─ç;

 • sprzeciwiasz si─Ö usuni─Öcia przez nas Twoich danych;

 • potrzebujesz aby┼Ťmy przechowywali Twoje dane osobowe, poniewa┼╝ s─ů one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä.

W razie zg┼éoszenia takiego ┼╝─ůdania ograniczymy si─Ö wy┼é─ůcznie do przechowywania Twoich danych osobowych dopóki nie ustan─ů przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu

Mo┼╝esz wnie┼Ť─ç sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a Twój sprzeciw jest uzasadniony przez szczególn─ů sytuacj─Ö, w której si─Ö znalaz┼ée┼Ť,

 • Twoje dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpo┼Ťredniego.

Prawo ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych i prawo do przenoszenia danych

Z prawa do usuni─Öcia danych mo┼╝esz skorzysta─ç, np. gdy Twoje dane osobowe nie b─Öd─ů ju┼╝ niezb─Ödne do celów, dla których zosta┼éy przez nas zebrane albo, gdy wycofasz swoj─ů zgod─Ö na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Nadto, w przypadku, gdy zg┼éosisz sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, lub gdy Twoje dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane niezgodnie z prawem. Twoje dane b─Öd─ů równie┼╝ przez nas usuni─Öte
w celu wywi─ůzania si─Ö z obowi─ůzku wynikaj─ůcego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przys┼éuguje Tobie wówczas, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tob─ů oraz, gdy przetwarzanie to odbywa si─Ö w sposób zautomatyzowany.

Prawo do wniesienia skargi

Masz równie┼╝ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych (by┼éy GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jak mo┼╝esz si─Ö z nami skontaktowa─ç, ┼╝eby uzyska─ç wi─Öcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz w celu realizacji praw, które Tobie przys┼éuguj─ů?

W sprawach dotycz─ůcych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych mo┼╝esz si─Ö kontaktowa─ç z Inspektorem Ochrony Danych - Jan Stemposz, Toru┼äskie Zak┼éady Materia┼éów Opatrunkowych SA, adres: ul. ┼╗ó┼ékiewskiego 20/26, 87-100 Toru┼ä, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.

Czy i kiedy mo┼╝liwe s─ů zmiany niniejszej Polityki przetwarzania danych osobowych?

Zobowi─ůzujemy si─Ö do regularnego przegl─ůdu niniejszej Polityki i jej zmiany w sytuacji, gdy oka┼╝e si─Ö to niezb─Ödne lub po┼╝─ůdane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy równie┼╝ mo┼╝liwo┼Ť─ç zmiany niniejszej Polityki w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wp┼éywa na brzmienie niniejszego dokumentu), a tak┼╝e w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Ostatnia aktualizacja Polityki miała miejsce dnia 24.05.2018 r.

info_facebook.pdf

┬ę 2023 Sklepy Medyczne ZDROWIE

Ta strona korzysta z plik├│w cookie

Korzystamy z danych lub plików cookies w Twojej przegl─ůdarce, w celu personalizacji i poprawy wygody korzystania z naszej strony, analizy aktywno┼Ťci na stronie co pomaga wspiera─ç nasze dzia┼éania marketingowe i sprzeda┼╝owe, wy┼Ťwietlania spersonalizowanych reklam w oparciu o informacje na temat Twoich zainteresowa┼ä (obejmuj─ůce Twoj─ů aktywno┼Ť─ç na naszej stronie lub w innych witrynach) oraz Twojej lokalizacji. Poni┼╝ej mo┼╝esz zmieni─ç ustawienia przegl─ůdarki, by blokowa─ç niektóre lub wszystkie pliki cookie.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny ┼╝adnych informacji, z wyj─ůtkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowi─ů dane informatyczne, w szczególno┼Ťci pliki tekstowe, które przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu i przeznaczone s─ů do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj─ů nazw─Ö strony internetowej, z której pochodz─ů, czas przechowywania ich na urz─ůdzeniu ko┼äcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczaj─ůcym na urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj─ůcym do nich dost─Öp jest operator Serwisu TZMO SA z siedzib─ů pod adresem ul. ┼╗ó┼ékiewskiego 20/16 87-100 Toru┼ä

4. Pliki cookies wykorzystywane s─ů w celu:

a)      dostosowania zawarto┼Ťci stron internetowych Serwisu do preferencji U┼╝ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególno┼Ťci pliki te pozwalaj─ů rozpozna─ç urz─ůdzenie U┼╝ytkownika Serwisu i odpowiednio wy┼Ťwietli─ç stron─Ö internetow─ů, dostosowan─ů do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagaj─ů zrozumie─ç, w jaki sposób U┼╝ytkownicy Serwisu korzystaj─ů ze stron internetowych, co umo┼╝liwia ulepszanie ich struktury i zawarto┼Ťci;

 

5.    W ramach Serwisu stosowane s─ů dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „sta┼ée” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” s─ů plikami tymczasowymi, które przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy┼é─ůczenia oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej). „Sta┼ée” pliki cookies przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika przez czas okre┼Ťlony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane s─ů nast─Öpuj─ůce rodzaje plików cookies:

a) Google Analytics _utma, _utmb, _utmc, _utmz -  strona {{ app.request.getSchemeAndHttpHost() }} zezwala serwisowi Google Analitycs pobiera─ç pliki cookie podczas odwiedzin na stronie. Pliki te pozwalaj─ů ┼Ťledzi─ç:
- pierwsz─ů i ostatni─ů stron─Ö odwiedzan─ů przez U┼╝ytkownika i ┼é─ůczn─ů ilo┼Ť─ç Jego odwiedzin na stronie,
- ile czasu U┼╝ytkownik sp─Ödza na ka┼╝dej z podstron naszej strony,
- w jaki sposób U┼╝ytkownik odwiedza stron─Ö, np. przez jakie urz─ůdzenie, jak─ů wyszukiwark─Ö, system operacyjny, rozdzielczo┼Ť─ç ekranu,
- jak u┼╝ytkownik trafi┼é na stron─Ö, w┼é─ůcznie z informacj─ů o s┼éowie kluczowym wpisanym do wyszukiwarki, wyszukiwarce lub informacj─ů o stronie, na której u┼╝ytkownik znalaz┼é odno┼Ťnik do {{ app.request.getSchemeAndHttpHost() }}

b) identyfikacja sesji u┼╝ytkownika - session - Plik cookie wykorzystywany do identyfikacji sesji u┼╝ytkownika, wygasa wraz z opuszczeniem przez u┼╝ytkownika strony. Wykorzystywany jest do przechowywania informacji o:

- aktualnie wykorzystywanym j─Özyku strony
- dacie i godzinie odwiedzin.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie s┼éu┼╝─ůce do przegl─ůdania stron internetowych (przegl─ůdarka internetowa) domy┼Ťlnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika. U┼╝ytkownicy Serwisu mog─ů dokona─ç w ka┼╝dym czasie zmiany ustawie┼ä dotycz─ůcych plików cookies. Ustawienia te mog─ů zosta─ç zmienione w szczególno┼Ťci w taki sposób, aby blokowa─ç automatyczn─ů obs┼éug─Ö plików cookies w ustawieniach przegl─ůdarki internetowej b─ůd┼║ informowa─ç o ich ka┼╝dorazowym zamieszczeniu w urz─ůdzeniu U┼╝ytkownika Serwisu. Szczegó┼éowe informacje o mo┼╝liwo┼Ťci i sposobach obs┼éugi plików cookies dost─Öpne s─ů w ustawieniach oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, ┼╝e ograniczenia stosowania plików cookies mog─ů wp┼éyn─ů─ç na niektóre funkcjonalno┼Ťci dost─Öpne na stronach internetowych Serwisu.

┼║ród┼éa informacji: https://wszystkoociasteczkach.pl/

Zapisz wyb├│r Zatwierd┼║ wszystko