OfertaFirmaRefundacjaSklepyWypożyczalnia

telefon
01_nasi
ter_basis
dansac
mdh
kowsky
teresa
elwalk
PFRON 

     Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
     Środki PFRON przeznaczane są między innymi na:

  • dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
  • zatrudnianie osób niepełnosprawnych
  • przystosowanie nowych i istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
  • sport i rekreację osób niepełnosprawnych
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny
  • likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych
  • wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych
  • realizację programów własnych
  • współfinansowanie projektów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.4 SPO RZL

     Przychodami Funduszu są głównie środki pochodzące z obowiązkowych miesięcznych wpłat. Wpłat tych dokonują pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 %.

     Z wpłat na Fundusz zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6% . Wskaźnik ten jest inny dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, a także instytucji kultury oraz państwowych i niepaństwowych szkół różnego stopnia. Zwolnieni są także pracodawcy prowadzący zakłady pracy będące w likwidacji albo których upadłość ogłoszono.

więcej informacji na stronie www.pfron.org.pl

Created by "A100" Przedsięwzięcia Informatyczne