Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o.o.
tzmo

Cykliczne środki pomocnicze

Cykliczne środki pomocnicze

Co to są środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie?

Są to środki , które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013, poz. 1565) podlegają refundacji w ramach środków z Narodowego Funduszu Zdrowia i uprawnionym osobom przysługują w ramach refundacji comiesięcznie. Do wyrobów cyklicznych zaliczamy: wyroby chłonne ( pieluchomajtki, majtki chłonne, pieluchy anatomiczne, wkłady urologiczne, podkłady jednorazowe); cewniki, worki na mocz, sprzęt stomijny.

 Jak uzyskać refundację na środki cykliczne?

 

Udaj się do lekarza, który wypisze pierwsze zlecenie na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie - jest to tzw. Część A.

Lekarze uprawnieni do wystawienia zlecenia na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie:

 • onkolog kliniczny,
 • onkolog i hematolog dziecięcy,
 • chirurg,
 • felczer,
 • urolog/urolog dziecięcy,
 • neurolog/neurolog dziecięcy,
 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/lekarz rodzinny,
 • geriatra,
 • ginekolog/ginekolog onkologiczny.
 •  

Z wystawionym przez lekarza zleceniem (część A) udaj się do właściwego dla swojego miejsca zameldowania Oddziału Wojewódzkiego NFZ w celu potwierdzenia zlecenia.

Zlecenie można potwierdzić osobiście, przez pełnomocnika lub wysyłając listem poleconym.

Zlecenie na środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie jest ważne do końca miesiąca, na który zostało wystawione, nie dłużej jednak niż 30 dni.

 •  

Oddział NFZ potwierdzając zlecenie wystawia kartę comiesięcznego zaopatrzenia (tzw. Część B) na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Data ważności karty znajduje się na pierwszej stronie. Przez okres ważności karty nie ma konieczności potwierdzania kolejnych zleceń w NFZ.

 •  

Z potwierdzonym zleceniem (Częścią A) oraz z kartą zaopatrzenia (Częścią B) udaj się do wybranego punktu realizującego wnioski w ramach refundacji NFZ.

 •  

Część A zlecenia zostaje w punkcie realizacji zlecenia - jest dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczenia punktu realizacji z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Część B po podbiciu pieczęcią przez realizatora w tabeli znajdującej się na drugiej stronie zabierz ze sobą - stanowi ona podstawę do wystawienia kolejnego zlecenia.

 

 

 

WAŻNE !!! - kolejne zlecenia w trakcie ważności Części B może wystawiać pielęgniarka lub położna ubezpieczenia zdrowotnego.