OfertaFirmaRefundacjaSklepyWypożyczalnia

telefon
01_nasi
ter_basis
dansac
mdh
kowsky
teresa
elwalk
Zasady zaopatrzenia 

ZASADY
ZAOPATRZENIA W REFUNDOWANE PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
I ŚRODKI POMOCNICZE

 1. Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego bądź środka pomocniczego jest zlecenie wystawione przez lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego upoważnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wystawiania zleceń na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn.10 maj 2003 r Dz.U. Nr 276 poz. 2739 ).
   
 2. Lekarz lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego ma obowiązek zlecenia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
   
 3. Wszelkie zmiany w zleceniach lekarskich wymagają formy pisemnej i muszą być potwierdzone pieczątką i podpisem lekarza lub felczera zlecającego.
   
 4. Inwalidom wojennym i wojskowym (nie dotyczy ich rodzin), po okazaniu legitymacji inwalidy wojennego lub wojskowego, przysługuje prawo do bezpłatnych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych , na podstawie odpowiedniego zlecenia lekarza upoważnionego do wystawiania zleceń, do wysokości limitu ceny.
   
 5. Zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze określone rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia, traci ważność po upływie 30 dni od daty wystawienia.
   
 6. Zlecenia na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, z zastrzeżeniem ust. 9, wymagają przed przyjęciem do realizacji potwierdzenia przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego Oddział Funduszu;
   
 7. Ubezpieczony może być zaopatrzony jednorazowo w środki, o których mowa w ust. 6, maksymalnie łącznie na okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych.
   
 8. „Karta zaopatrzenia comiesięcznego? zwana dalej „Kartą zaopatrzenia?., wydawana jest Ubezpieczonemu na podstawie pierwszego zlecenia na dany rodzaj środka pomocniczego na okres 12 miesięcy przez Oddział Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Ubezpieczonego;
   
 9. W przypadku zleceń na comiesięczne zaopatrzenie określone rozporządzeniem ministra właściwego do spraw zdrowia, lekarz zobowiązany jest do odnotowania faktu wystawienia zlecenia w „Karcie zaopatrzenia?.
   
 10. Karta zaopatrzenia podlega zaewidencjonowaniu i wraz ze zleceniami, otrzymywanymi przez ubezpieczonego, jest podstawą do realizacji zaopatrzenia przez okres kolejnych 12 miesięcy Oddział Funduszu może wydać wkładkę uzupełniającą do karty zaopatrzenia w ramach terminu ważności karty.
   
 11. W przypadku zaopatrzenia comiesięcznego każdorazowe ewidencjonowanie zlecenia przed jego realizacją nie jest wymagane. Jeżeli ubezpieczony wymaga zaopatrzenia również w inny środek pomocniczy przysługujący comiesięcznie, musi potwierdzić pierwsze zlecenie na ten środek. Przy potwierdzaniu zobowiązany jest do okazania karty zaopatrzenia
   
 12. Zgłoszenia zlecenia do ewidencji i potwierdzenia do realizacji dokonuje ubezpieczony lub w jego imieniu pełnomocnik, opiekun lub kurator - osobiście lub drogą pocztową.
   
 13. W przypadku czasowego pobytu ubezpieczonego poza miejscem zamieszkania, potwierdzenie zlecenia można dokonać w Oddziale Funduszu, na terenie którego ubezpieczony przebywa.
   
 14. Potwierdzone i zaewidencjonowane zlecenie lub zlecenie wraz z kartą zaopatrzenia podlega realizacji u dowolnie wybranego przez ubezpieczonego Realizatora zleceń, który ma podpisaną z Oddziałem Funduszu „Umowę o współpracy w zakresie zaopatrzenia ubezpieczonych w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze?, zwana dalej „Umową o współpracy?.

'do nfz'

'Serdecznie Zapraszamy do naszych sklepów '

Created by "A100" Przedsięwzięcia Informatyczne